RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

PROMMAX STOLARKA Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie, przy ul. Jędrzejowskiej 116, e-mail: rodo@prommax.pl wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy w Kielcach, pod numerem KRS: 0000728309, NIP: 609-00-75-009 informuje, że jest Administratorem Pani/Pana/ danych osobowych podanych w związku z zawarciem umowy, złożeniem oferty w sprawie, złożeniem zapytania.

Pani/Pana/ dane osobowe przetwarzane są w celach wykonania umowy/oferty/realizacji zapytania określonych w ust.1. ,a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora związanych z zawarciem i wykonaniem umowy/przygotowaniem ofert/złożeniem zapytania, w szczególności w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Za prawnie uzasadniony interes Administratora uważa się również marketing towarów i usług własnych. Administrator może przetwarzać dane osobowe dla celu marketingu towarów i usług własnych na mocy wyrażonej zgody.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/danych osobowych jest art. 6 ust. 1 RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji celów wskazanych powyżej. Brak podania danych oznacza brak możliwości realizacji tych celów z przyczyn niezależnych od Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem (odbiorcom) na podstawie zawartych przez Administratora umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności: akcjonariuszom Administratora, podmiotom świadczącym usługi prawne, informatyczne, fakturowania, archiwizacji itp., a także współpracującym z Administratorem na mocy umów handlowych w zakresie promocji towarów, programów lojalnościowych i tym podobne.

Pani/Pana/dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy, okresu związania ofertą/udzielenia odpowiedzi na zapytanie, ewentualnie po tym czasie, ale tylko do momentu całkowitego rozliczenia lub przedawnienia wzajemnych roszczeń.

Przysługuje Pani/Panu/ prawo do żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

Przez aktywne korzystanie z serwisów internetowych Administratora (np. scrollowanie) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PROMMAX STOLARKA Sp. z o.o. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją cofnąć. Administrator informuje, że korzystanie z serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookies (i podobnych) w urządzeniu końcowym. Pliki te wykorzystywane są przede wszystkim w celach marketingowych, dopasowywania treści oraz w analitycznych.

W sprawie danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z administratorem danych na adres: PROMMAX STOLARKA Sp. z o.o. 29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 116.

Przysługuje Pani/Panu/ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.