ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

TES S.A.
Οδος Batalionów Chłopskich 77, KIELCE
Tηλέφωνο : (041)362 46 01 ; 331 62 03
tes@tes.kielce.pl


TES S.A.
Οδός Młodzianowska 92, RADOM
Tηλέφωνο: (048)363 58 33
Φαξ : (048) 363 58 17